Velkommen til HavfiskeCluben

Havfiskecluben ble etablert i 2003. Klubben omtales i dagligtalen blant medlemmene som HFC, eller Cluben, da altså med C. Som navnet tilkjennegir, er HFC en fiskeklubb. Havfiskeclubens virksomhetsområde spenner seg fra tungt havfiske til lett ferskvannsfiske. Formålet bak fiskeaktivitetene er både klassisk matauk og målrettet jakt på særskilte arter. Det benyttes forskjellig utstyr etter hvilket fiske som bedrives, herunder alt fra fluefiske, meitefiske, duppfiske, pilkefiske osv.

Cluben har med tiden opparbeidet en solid artsbank, som trolig vil konkurrere godt med andre seriøse, men forholdsvis normale, fiskerelaterte foreninger.

HFCs organisering og virke fremgår av Clubens grunnlov, samt langvarig fast sedvane. Generalforsamlingen er clubens høyeste organ. Det er HFCs Presidentskap som er delegert privilegiet å ivareta cluben i det daglige. Presidentskapet  består av Presidenten og Visepresidenten. For å sikre grunnleggende demokratiske prinsipper, er Presidentskapet underlagt årlig rullering. I praksis innebærer ordningen at Visepresidenten tar sete som President. Den avgåtte President får lavest rang i Cluben. I tillegg har cluben egen økonomisjef og egen it-ansvarlig. Presidentskapet er årlig pålagt å gjennomføre to turer, en pubrunde og et julebord. I tillegg gjennomføres det diverse mer eller mindre uorganiserte turer. Julebordet har de siste årene blitt avholdt i Clubhuset, hvor det etter tradisjonen tro serveres lutefisk. På julebordet utdeler Presidenten tittelen "årets storfisker" som medfører overlevering av Clubens store vandrepokal, hvor navn, fiskeart og vekt blir inngravert. Årets storfisker får den store glede av å ha pokalen fremme til pynt og utstilling frem til neste julebord. Julebordet markerer videre skifte av Presidentskap.

Clubens medlemmer er alle jurister, noe som har medført et behov for en egen rettergangslov. Rettergangsloven regulerer tvister og andre prinsipielle spørsmål som angår medlemmene. I utgivelsen "Hafstidende" finnes samtlige avgjørelser som er fattet av clubens domstolsapparat, herunder utkastelsessaker, spørmål om bot og botens størrelse, samt generelle tolkningsuttalelser. I Hafstidende blir også de prinsipielle generalforsamlingsvedtak referert.

Clubens har også et eget våpenskjold, eller emblem som det som oftest blir omtalt som. Emblemet er ikke bare vakkert å se på, det har også meget stor symbolverdi - i alle fall for Clubens medlemmer. Både veien, målet, midlet, friheten, samholdet og medlemmene er symbolisert gjennom våpenskjoldet.

I tillegg til våpenskjoldet har Cluben videre som varemerke en hai med påskriften "Nisi Parat Imperat". I dagligtalen blir dette emblemet kun omtalt som "Haien". Det har aldri blitt bekreftet, men myten skal ha det til at setningen Nisi Parat Imperat betyr noe i retning av at "dersom den ikke adlyder, så kommanderer den". Både Haien og våpenskjoldet er faste innslag som broderte motiver i Havfiskeclubens årlige kleskolleksjoner.

Medlemskvoten er for tiden sprengt, og Generalforsamlingen har vedtatt inntaksstopp hva gjelder nye medlemmer. Ønsker du allikevel å bli medlem kan skriftlig søknad og fiske-CV sendes til havfiskecluben.com.

Cluben satser hardt på å viderebringe sine stolte tradisjoner, og har i den forbindelse etablert HFC-Kids. HFC-Kids er Havfiskeclubens juniorsatsing, og består av unge og håpefulle fiskerekrutter. Til forskjell fra Havfiskecluben, er HFC-Kids en forening i medlemsvekst. Det er foreløpig ikke aktuelt å vurdere medlemstopp i HFC-Kids.

HFC driver sin virksomhet i det stille, og som frimurerne holder Cluben seg under den offentlige radar. Du må derfor bli tildelt et passord dersom du vil komme lenger inn i clubens irrganger. Passord kan du få innvilget gjennom å sende søknad til havfiskecluben.com